Algemene voorwaarden en disclaimer

Het gebruik van Meenemen.nl blijft gratis. De redactie en het onderhoud aan onze systemen worden betaald door onze sponsors en adverteerders. Om gebruik te kunnen maken van Meenemen.nl, vragen wij daarom jouw toestemming om je via email maximaal 1 keer per maand op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties van derden waarvan wij denken dat die voor jou interessant kunnen zijn.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website https://www.meenemen.nl.nl ("Website"). Met uw bezoek aan deze Website en/of uw gebruik van de op of via deze Website verstrekte informatie ("Informatie"), verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over Meenemen.nl

Deze Website is samengesteld door Aseweb B.V. (hierna: Meenemen.nl), statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudend aan het Stationsplein 15 (4811 BB) te Breda. Meenemen.nl is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Breda onder nummer 20125381. Overige contactgegevens zijn: telefoon 076-8 200 200 (lokaal tarief), e-mail info@Meenemen.nl.nl

Over de Website

De Informatie heeft uitsluitend betrekking op Nederland en dient louter voor informatieve doeleinden. Het gebruik van de Informatie is voor uw eigen rekening en risico. De Website en de Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle Informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. Meenemen.nl garandeert ook niet dat deze Website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de Website? Laat het ons dan weten via webmaster@Meenemen.nl.nl.

Wijzigingen

Meenemen.nl kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de Website worden vermeld. De bepalingen onder "toepasselijkheid" zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Website en de Informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Meenemen.nl of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de Informatie en/of de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voorzover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via info@meenemen.nl.nl Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking Aansprakelijkheid

Meenemen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiÎle schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit (i) de Website – waaronder de werking en/of het gebruik van, en (ii) de Informatie – waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Meenemen.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Over u

U verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Meenemen.nl, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Over uw Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het via email maximaal 2 keer per maand versturen van een speciale aanbiedingen en actie van derden waarvan wij denken dat die voor u interessant zou kunnen zijn. Uw gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand wordt ook gebruikt om u verdere mededelingen te doen over ons, onze diensten en/of onze producten, tenzij u bij het verstrekken van uw gegevens aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van Meenemen.nl of indien u daarmee overigens heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens. Wij maken verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de Website wordt bezocht; via welke links dat gebeurt en dergelijke. Hiervoor gebruiken we ëcookiesí. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Website bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen in uw eigen browser. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Indien u overigens vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien of aan te passen, neem dan contact met ons op via info@meenemen.nl.nl.

Online Communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan Meenemen.nl verstuurt niet veilig zijn. Meenemen.nl raadt u aan vertrouwelijke informatie niet per e-mail aan Meenemen.nl te versturen. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan Meenemen.nl te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd. Meenemen.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Toepasselijk Recht

Op deze Website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Aanvullende bepalingen

De gegevens van onze bezoekers worden uitsluitend gebruikt om te informeren over meenemen.nl de producten en diensten van meenemen.nl en SpinMore B.V., waaronder het versturen van uitnodigings e-mails aan vrienden alsmede het verzenden van e-mail berichten van TravelBird.nl en SpinMore B.V.. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site.